Miasto Gdynia

10 lutego 1926 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie, zgodnie z którym gmina wiejska Gdynia otrzymuje z dniem 4 marca 1926 roku status miasta.

16 kwietnia 1926 Gazeta Gdańska napisała:

Pierwszy budynek magistratu, stan z l. 30. XX w.

"Wczoraj o godzinie 10 rano odbyło się inauguracyjne posiedzenie tymczasowej Rady Miejskiej w Gdyni. Posiedzenie zagaił pięknym przemówieniem p. starosta wejherowski Chmielecki, który przywitał obecnych radnych z nominacji i wprowadził w urzędowanie burmistrza komisarycznego Krausego (...). Według przyjętej umowy na przewodniczącego wybrano najstarszego wiekiem radnego p. Grubbę. Do prezydium Rady Miejskiej wybrano: przewodniczącego księdza Przewoskiego z Oksywia, zastępcą przewodniczącego p. Grzegowskiego - kupca, sekretarzem p. Wojkiewicza - budowniczego, zastępcą sekretarza p. doktora Skowrońskiego - lekarza miejskiego".