Port Gdańsk

Położenie i charakterystyka portu

Port Gdańsk położony jest w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Korzystne położenie, możliwości poszerzania głębokowodnej części portu poprzez budowę nowych nabrzeży oraz potencjał gospodarczy zaplecza portu i Regionu Bałtyckiego sprzyjają jego rozwojowi jako ważnego międzynarodowego węzła komunikacyjnego, a tym samym portu dystrybucyjnego. Ze względu na te uwarunkowania, wytyczono VI Transeuropejski Korytarz Transportowy łączący Kraje Skandynawskie z Europą Południową, w którym Port Gdańsk stanowi jedno z najważniejszych ogniw tego korytarza.

W Porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: Port Wewnętrzny, usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i Kanału Portowego oraz Port Północny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej.portgda2

W Porcie Wewnętrznym znajdują się: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów. Pozostałe nabrzeża z racji zainstalowanych urządzeń i infrastruktury mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych, jak: wyroby hutnicze, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, zboża, nawozy sztuczne, ruda oraz węgiel.

Port Północny funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego. W Porcie Północnym zlokalizowany jest również nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.

Szerokość geograficzna: 54o25''N
Długość geograficzna: 18o39''E
Powierzchnia terenów: 652 ha
Powierzchnia akwenów: 412,56 ha
Całkowita długość nabrzeży: 23,9 km
Powierzchnia magazynowa: 107 022 m2
Powierzchnia składowa: 549 525 m2
Maksymalne zanurzenie:
- Port Wewnętrzny   10,2 m
- Port Północny        15,0 m
Zdolność przeładunkowa:
- Port Wewnętrzny    11,5 mln t
- Port Północny         48,5 mln t
Praca 24 godziny na dobę w systemie 3-zmianowym
Wolny od zalodzenia przez cały rok

 

Źródło danych: http://www.portgdansk.pl/